Artikel 1 Definities

 1. Brimako B.V. (hierna: Brimako)is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het ontwikkelen, invoeren en verkopen van beschermende hoezen voor voertuigen en aanverwante producten.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Brimako en Brimako de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Brimako en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Brimako en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Brimako ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Product’ verstaan: een door Brimako op haar Website aangeboden product.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website hailsuit.eu.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Brimako gesloten Overeenkomsten waarbij Brimako Diensten aanbiedt of Producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Brimako
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Klant kan via de Website een bestelling plaatsen voor de aangeboden Diensten. Met het plaatsen van een bestelling komt de Overeenkomst feitelijk tot stand.
 3. Als Brimako een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Brimako kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Brimako dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Brimako deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Brimako zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Brimako verbindt zich tot het ontwikkelen en leveren van de door Klant bestelde Producten. Indien het aangeschafte Product een beschermende hoes voor voertuigen is, is de Klant zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van de hoes op het voertuig. Hij dient er hierbij zorg voor te dragen dat het voertuig schoon is en vrij van zand, steentjes, of andere voorwerpen die zouden kunnen leiden tot schade aan de hoes of aan het voertuig. Ook dient hij overigens de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen bij het aanbrengen van de hoes op het voertuig.
 3. Brimako heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Bij het inschakelen van derden zal Brimako de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Brimako worden door belast aan Klant.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Brimako aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Brimako worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Brimako zijn verstrekt, heeft Brimako het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 6. De Klant draagt er zorg voor dat Brimako zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Aangezien bestellingen worden geleverd zowel binnen als buiten Nederland, hanteert Brimako geen vaste levertermijn. Indien voor de uitvoering van Diensten toch een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Brimako hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Brimako dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Brimako en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende afspraak gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Brimako op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Brimako en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Brimako is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Brimako goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Brimako bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Brimako gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of plaatsing van de bestelling is niet mogelijk, tenzij de bestelling nog niet ‘in behandeling’ staat. De status van de bestelling is door Klant in te zien op de Website, na te hebben ingelogd op zijn persoonlijke account.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door
 3. Annulering kan niet meer geschieden indien de bestelling in behandeling is genomen. Wanneer de bestelling in behandeling is genomen, zal dit worden aangegeven bij de status van de bestelling op het persoonlijke account van Klant op de Website. Hierbij geldt het tijdstip waarop de status van de bestelling naar ‘in behandeling’ wordt gewijzigd als leidend.
 4. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen op de Website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De bedragen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 2. Brimako heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt op een van de volgende wijzen: iDEAL, PayPal, Visa, Mastercard, Giropay, EPS of Maestro. Klant kan bij bestelling een van deze betaalwijzen kiezen.
 4. Voor het verzenden van bestellingen vraagt Brimako verzendkosten. Deze verzendkosten zijn afhankelijk van de bestemming en het gewicht van de bestelde Producten, en verschillen derhalve per bestelling. Klant zal over de hoogte van de verzendkosten geïnformeerd worden bij het plaatsen van een bestelling via de Website, voorafgaand aan de betaling.
 5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Brimako mede te delen.
 6. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een bestelling, is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien Brimako besluit een vordering wegens niet-betaling langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 6 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Verzending en bezorging

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Eindhoven, Nederland.
 2. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 3. Brimako bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Brimako kan voor de bezorging van Producten ook gebruik maken van diensten van een derde partij.
 4. De levertermijn van Brimako is afhankelijk van de bestelling en de bestemming. Indien door Brimako een levertermijn is opgegeven, streeft Brimako ernaar binnen deze termijn te leveren, maar is dit nimmer een garantie.

Artikel 10 Retournering

 1. Indien Klant een consument is, kunnen Producten die niet geopend zijn, kosteloos geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag exclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort. Na deze termijn is kosteloze retournering mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan aan product die niet door Klant is veroorzaakt.
 2. Retournering van een Product verpakt in een ‘seal bag’ is alleen mogelijk wanneer deze ‘seal bag’ nog niet is geopend.
 3. Retournering van een product waarvan de ‘seal bag’ is geopend, is alleen mogelijk bij schade aan product die niet ontstaan is door Klant.
  ( zie artikel 13 )
 4. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Brimako is niet aansprakelijk voor schade, onder andere op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Ofschoon steeds getracht zal worden aan Klant verstrekte levertermijnen na te komen, is Brimako nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde termijnen. Overschrijding van een termijn geeft Klant geen recht de bestelling te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Brimako enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. Brimako is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Brimako, verleent de Klant de bevoegdheid aan Brimako om, als een door Brimako ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 4. Brimako is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. Brimako is niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen of verschrijvingen op de Website.
 6. Brimako is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 7. De Klant is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik en het veilig opbergen van de door hem aangeschafte Producten. Brimako is niet aansprakelijk voor schade aan het Product of aan het voertuig, indien de Klant het Product op kennelijk onjuiste wijze gebruikt of opgeborgen heeft.
 8. De Klant vrijwaart Brimako voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 9. Indien Brimako aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Brimako met betrekking tot haar Diensten.
 10. De aansprakelijkheid van Brimako is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Brimako niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Brimako, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, valt mede, maar niet uitsluitend: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Brimako zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Brimako, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Brimako overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Brimako heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Garantie

 1. Brimako biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Brimako de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Brimako te worden gemeld.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende ( zie artikel 12, 1. )  oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
 3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 4. De periode van garantie is in beginsel zes (6) maanden vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen, of tenzij er sprake is van de uitzondering neergelegd in lid 5 van dit artikel.
 5. Brimako biedt geen garantie dat de Producten voor voertuigbescherming meermaals gebruikt kunnen worden. De garantie als omschreven in dit artikel vervalt dan ook na het eerste gebruik van dergelijke Producten door Klant.
 6. Indien Brimako herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit artikel genoemde kader vallen, worden deze in rekening gebracht aan Klant.
 7. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 14 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Brimako te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Brimako overeenkomstig het bepaalde in lid 2.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Brimako kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

 1. Brimako behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Brimako van gegevens. Klant zal Brimako vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 17 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@brimako.com of telefonisch te melden via

Artikel 18 Identiteit van Brimako

 1. Brimako is bij de KvK geregistreerd onder nummer 72516941 en draagt btw-identificatienummer  Brimako is gevestigd aan de Weegschaalstraat 3 (5632 CW) te Eindhoven.
 2. Brimako is per e-mail te bereiken via info@brimako.com of middels de Website hailsuit.eu en telefonisch op (NL) 0413-357679.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Brimako en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Brimako en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Oost-Brabant, zittingsplaats Eindhoven.

 

Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo:Blok56.nl
Email:info@blok56.nl
Telefoon:+31 (0) 495 623 646
Scroll naar top